;

بِسمِ اللُّهِ الرَّحمَنِ الرَّحیِم

بنام الله که توفیق آغازِ راه با نامش را عطا فرمود و همواره ما را مدد جویِ یاد و نامش گردانید.

امید که این عملِ قلیل، توشه ای باشد برای آخرت.     


آنچه بعنوان نقطۀ آغازین در این کار می توان از آن یاد کرد، تلاوت قرآن کریم به همراه ترجمه آن است، تلاوتی که از خصوصیات و ویژگی های زیر برخوردار بود:

-        مداومت در تلاوت.

-        خواندن آیات قرآن به همراه ترجمۀ آن و بصورت "یک آیه، یک ترجمه".

-        خواندن دو حزب قرآن به همراه ترجمه آن در هر روز و در نتیجه انجام یک ختم قرآن در هر 60 روز.

... و این آغاز راه بود.

پس از بارها تلاوت قرآن به این صورت، آنگاه اندک اندک تدبر نیز پیش آمد و موضوعاتی از دِل نورانی آیات خودنمایی کردند. این موضوعات در ابتدا بصورت پراکنده بودند و سازمان نیافته. و این روند ادامه داشت تا سال 1380 که تکنولوژی در قالب رایانه و نرم افزارها مددکار شد.

پس از آن طی سالهای 1380 تا اوایل سال 1384، هنوز کار بصورت انفرادی انجام می شد و در این سالها برخی شیوه های استخراج موضوعات و نیز چگونگیِ دسته بندی آنها شکل گرفت و قالب کلی مشخص شد.

اما یک فکر همواره ذهن را به خود مشغول می کرد، اینکه کار آنقدر عظیم است و جنبه های گوناگونی دارد که به تنهای نمی توان و نباید به آن پرداخت. لذا مأموریت بعدی یافتن یاران و همراهانی در این مسیر بود.

تشکیل گروه تحقیق:

همراه کردن کسانی که با ماهیت این کار آشنا نبودند در ابتدا به نظر مشکل و شاید نشدنی می آمد، امّا این باور همواره وجود داشته و دارد که اگر لیاقتی در بین باشد، مالک این کار خداوند متعال بوده و همو در این کار هدایتگر و راهگشا خواهد بود.

و اینگونه شد که کسانی عاشقانه گِرد هم آورده شدند و با هم در پیمودنِ این راه همدل و هم رأی پیش آمدند. و جملگی طمع کارانه در پی انجام کار برآمدند، طمعی به نعمت های اُخروی، طمعی که مال دنیا پاسخگوی آن نبود.